Bản tin nổi bật

sách chuyên đề "chào mừng 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9"

Thông tin hoạt động

Trưng bày sách báo kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2017)

Cách đây 72 năm, cả dân tộc Việt Nam đã chào đón sự kiện lịch sử vô cùng vĩ đại. Đó là sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945, hoàn thành sứ mệnh lịch sử: giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

Tổng quan Thư viện tỉnh BRVT

Cơ cấu tổ chức

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Thư viện tỉnh BR-VT, tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh được sắp xếp như sau:

Thư viện tỉnh BRVT - Thông báo

Giới thiệu sách hay

Tin tức sự kiện

Cách mạng Tháng Tám và bài học về nắm bắt thời cơ

Cách đây 72 năm, Cách mạng Tháng Tám vĩ đại nổ ra và giành thắng lợi trong cả nước chỉ trong vòng hai tuần lễ. Có được điều kỳ diệu đó chính là nhờ quá trình chuẩn bị chu đáo, tạo thế, tạo lực và khi thời cơ lớn xuất hiện, Đảng Cộng sản Đông Dương đã kịp thời biết nắm bắt, phát động toàn dân khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Hay nói như nguyên Tổng Bí thư Trường Chinh: “Mau lẹ, kịp thời nổ ra đúng lúc phải nổ - đó là một trong những ưu điểm nổi bật của Cách mạng Tháng Tám”